Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası


Otomotiv sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren ve müşterilerine en kaliteli hizmeti sağlamayı amaç edinen TREDİN OTO DONANIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. olarak biz,
anayasal bir hak olarak düzenlenen kişisel verilerin korunması ve hukuken güvence altına alınması konusunda, sorumluluğumuzun farkındayız ve Şirketimiz bünyesinde işlenen kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine son derece önem vermekteyiz. Bu doğrultuda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili tüm mevzuata uyum sağlanması bakımından gerekli her türlü faaliyetin yürütülmesine ilişkin sistemler kurmaktayız ve bu sistemlerin işlerliğini titizlikle denetlemekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen yükümlülükler ile bu kapsamda uygulanacak usul ve esasları düzenleyen “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası” Şirketimiz tarafından tanzim edilerek...

Bütün metne ulaşmak için tıklayınız...

Başvuru Formua) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kişisel veriler KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d). ve (e). bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Başvuru formunu görüntülemek için tıklayınız...

İrtibat Kişisi6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 kapsamındaki taleplerinizi aşağıda yer alan iletişim bilgisi ve adresleri aracılığıyla Şirketimize iletebilirsiniz. İrtibat Kişisinin Adı - Soyadı Anıl Ekmekçi
KEP Adresi tredinotodonanim@hs03.kep.tr
E-mail Adresi kvkk@tredin.com.tr
Adresi Minareliçavuş Bursa OSB Mahallesi Yeşil Cad. No:25 Nilüfer/Bursa

Telefon 0224 243 8159

Harici Bilgi Teknolojileri Servis SağlayıcılarıŞirket politikamız gereği müşterilere daha kalite ve verimli bir hizmet sağlayabilmek ve Şirket bünyesinde daha hızlı organizasyonları yürütebilmek amacıyla Şirketimizin talep ve ihtiyaçlarına en uygun cevap veren harici bilgi teknolojileri servis hizmet sağlayıcıları hizmetlerinden faydalanılabilmektedir. Harici servis hizmet sağlayıcıları ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Harici Servis Sağlayıcıları ve Veri Depolama Yeri

Google Inc. (G-suite)
Treves Group (Treves)
SAP Türkiye (SAP)
© 2017 TREDİN ALL RIGHTS RESERVED. DESIGN AND SOFTWARE BY APEX