Çevre Politikaları

Bu çevre politikası 5 önemli maddeye dayanmaktadır:

 1. Çevreye karşı sorumlu bir şekilde davranmak.
 2. Endüstriyel atıklarımızı optimize etmek ve kontrol etmek.
 3. Enerji tüketimimizi ve doğal kaynaklarımızı optimize etmek.
 4. Tasarım sonucu oluşturduğumuz ekolojik etkiyi azaltmaya katkıda bulunmak.
 5. Çevre yönetmeliklerine uyulmasını sağlamak.

Yönetimin Beyanı

Trèves Group, otomotiv endüstrisinde ürün, hizmet ve faaliyetlerini kullanarak somut adımlarla sürdürülebilir kalkınma sürecinin bir parçası olmayı taahhüt eder.

Bu faaliyetler, ekolojik etkilerin azaltılmasına, ekolojik / çevreci tasarımlara, atık azaltma ve enerji tüketimi ortamlarına saygı göstermeye odaklanmıştır.

Grup, 2004 yılından bu yana ekolojik etkiyi kontrol etme isteğini dile getirdi.

Üst Düzey Yönetim, Etik Kuralları ile Küresel İlkeler Sözleşmesine saygı ve ilkelere saygı duymaya devam ederken, eylemlerini aktif bir şekilde sürdürmek ve devam ettirmek istemektedir.ISO 14001 sertifikası grubun kalıcı/sürekli bir hedefidir.

Tredin

HSE Politikası

HSE Politikası

Trèves Grup Kalite Politikası

Trèves Genel Yönetimi, «Tek Trèves» ile ilişkili 5 ana madde ile grup kalitesi politikasını tanımladı.

 1. Müşteri kalitesi, maliyet ve teslimat gerekliliklerine uygunluk için grup taahhütlerini yerine getirmek.
 2. Endüstriyel ve satın alma performansımızı en yüksek kalite kriterleriyle uyumlu hale getirmek.
 3. Teknik ve endüstriyel geçerliliği olan yeniliklere cevap vermek.
 4. Tüm prosesleri kontrol etmek, önleme ve risk analizlerini önceliklendirmek.
 5. Kaynakların taahhüdünü temin etmek ve yeteneklerini sürekli adapte etmek.

Yönetimin Beyanı

Kalite yönetimi ile müşteri memnuniyeti, grup stratejik taahhütlerinden biridir.Kalite politikamız, müşterilerimize ürün ve hizmetler açısından en yüksek pazar standartlarını sunmak için sürekli mükemmellik arayışımıza dayanmaktadır.

Önceliğimiz, yenilikçi ürün tasarımları ve güvenilir endüstriyel gerekliliklere uyumu arttırmak için rekabet gücünü, termin tarihine saygıyı, mevzuat, düzenleme ve güvenlik gerekliliklerine uyumu artırmak için yenilikçi ürün tasarımları ve güvenilir endüstriyel süreçleri seçmektir.

Grubun organizasyonu, liderliğin, çalışanlarımızın güçlendirilmesi, verimliliğin arttırılmasına ve etkin karar verme mekanizmasına destek sağlanmasına dayanmaktadır.

Trèves Enstitüsü, çalışanımızın yetkinliklerini sürekli geliştirmesini sağlar.Kalitemizin temeli, ISO TS / IATF 16949 referans sistemiyle bağlantılı süreç yaklaşımımızla, SWOT risk analizi ve TRÈVES Exellence System (SPRINT) ile devam eden iyileştirme yaklaşımı ile tanımlanmaktadır.

Bu deklarasyonun amacı, kalite yaklaşımına yönetim taahhüdünü teyit etmek ve etkinliğini ve verimliliğini uygulamaktan ve ölçmekten sorumlu kuruluşu tanımlamaktır.Kalite Yönetimi, bu politikanın uygulanmasını sağlamak ve uygulamasını doğrulamak için yetkilidir.

Tredin

KVKK Politikaları

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Tredin Oto Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

  Hizmet binası içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi ve kat koridorlarında bulunan toplamda (Şirketimizin ihtiyacına göre adet değişikliği hakkının saklı kalması kaydıyla) 57 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve

  i. Fiziksel mekan güvenliğinin temini

  ii. Şirketin üretim ve ticari sırlarının korunması;

  iii. Şirket verilerinin güvenliğinin sağlanması

  iv. Çalışanların can ve mal güvenliğinin amaçlarıyla sınırlı olarak görüntü kaydı yapılmaktadır.

  Bu amaçlar doğrultusunda elde edilen kişisel veri; hizmet binası içerisindeki güvenlik kameraları ile 7/24 kamera kaydı yapılarak işlenmekte ve kayıt işlemi Bilgi İşlem Birimi tarafından denetlenmektedir.

  Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesi uyarınca, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gerekçelerine dayanarak otomatik yollarla hukuka ve genel ilkelere uygun olarak işlenmektedir.

  Bahsi geçen bu kişisel veri gizli tutulmakta ve herhangi bir üçüncü kişi ile paylaşılmamaktadır. Ancak, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği ve gerekçe gösterilerek talep edildiğinde adli merciiler ve idari otoriteler ile paylaşılması söz konusu olabilecektir. Tüm prosesleri kontrol etmek, önleme ve risk analizlerini önceliklendirmek. Kaynakların taahhüdünü temin etmek ve yeteneklerini sürekli adapte etmek.

Kanun’un “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesine ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre İlgili Kişiler (kişisel veri sahipleri):

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir

Yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerinizi, kimliğinizi tespit edici bilgiler ve kullanmak istediğiniz haklarınıza yönelik açıklamalar ile birlikte www.tredin.com.tr adresinde yer alan “Başvuru Formu” aracılığıyla yazılı olarak veya elektronik ortamda veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta adresiniz üzerinden adresine konu kısmına “Kişisel Veri Bilgi Talebi” ifadesi ile iletebilirsiniz. Detaylı bilgi www.tredin.com.tr adresindeki “Başvuru Formu”nda yer almaktadır..

© 2017 TREDİN ALL RIGHTS RESERVED. DESIGN AND SOFTWARE BY APEX